thumb

Hefter/bøker

[" />

"Gud i mennesket. Ny tid - ny kristendom" 
Flux forlag 2006. (kan kjøpes i bokhandel kr. 249,-) 
Kristendommen må fornyes i takt med menneskers bevissthet, mener den omstridte presten Helge Hognestad. Gjennom store kunnskaper og spennende erfaringer gir Hognestad en svært radikal nytolkning av kristendommen.

 

 

Ny bok 2011

 

 

 

 "Prest i lånt kappe. Selvbiografiske betraktninger" (Z-forlag, www.z-forlag.no kr.299) - om min vei som teolog, prest og menneske, gjennom studium, kriser, nær døden, terapi og avklaring. 


Forlaget skriver:

"Prest i lånt kappe" forteller om Helge Hognestads liv og virke, på flere plan. Hognestad framstår som en nysgjerrig og søkende teolog, våken for nye innsikter om kristendommens historie, forhold til andre religioner, kirkens rolle i samfunnet, forhold til samfunnsvitenskapelige innsikter, psykologi, psykoanalyse, politikk. Boken viser hvordan Hognestad etter inngående studier av bibeltekster og evangelieforskning, og ikke minst etter møtet med erfaringsteologien, problematiserte kirkens sentrale dogmer, noe som virket truende og utfordrende, og vakte strid. Og samtidig hvordan enkelte av kollegene tok Hognestads parti. Ikke minst tankevekkende er fortellingen om Hognestads private liv, hans spesielle barndomsopplevelser, hans personlige kriser, hans terapi. Der han også setter spørsmålstegn ved enkelte av sine motiver når han er som mest kritisk. Han gir også verdifullt innblikk i sitt virke som prest og samtalepartner, på Høvik, i Trysil og Hamar."

 

 ***

Mennesket våkner. Det innerste i oss er guddommelig (samling av artikler fra avisen Huskelappen 2008-2011). Kr.298

Produktbilde

Det er mange som famler etter mening og forankring bak den fragmentariske medievirkeligheten rundt oss. I denne boken søker Helge Hognestad – med utgangspunkt i dagens kristendom – på radikalt vis å gå til roten.

Han tar for seg en rekke forskjellige temaer som har med religion og livssyn å gjøre, ofte knyttet til det som er prekentekst i kirken den følgende søndag. Hvordan skal vi i dag forholde oss til dåp, nattverd, evig liv, reinkarnasjon, den hellige ånd, den hellige treenighet, religion og vitenskap, kirkeguden og andre guder? Tekstene har inspirert mange, men også skapt reaksjoner som førte til at biskopen på Hamar tok Hognestad ut av prestetjenesten i en periode før han gikk av for aldersgrensen i 2010.

Hognestad ser mange tegn til at mennesket kjenner det guddommelige i sitt indre og er i ferd med å våkne til en dypere og rikere forståelse av virkeligheten. Foruten frimodig og fornyende tolkning av sentrale bibelsteder møter vi blant annet den kristne mystikeren pater Pio, Frans av Assisi, den nytenkende amerikanske biskopen Spong og Maximilian Kolbe som ga sitt liv for en medfange Auschwitz

                                                                            ***

 

Ny tid – ny åndelighet Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling

Paradigmeskifte forlag 2015 

Jeg har arbeidet lenge med denne boken som på en måte er mitt åndelige testamente. Jeg deler det tradisjonelle synet at Gud er Kjærlighet, den kjærlige skaperkraft i kosmos, som også er forsonende og tilgivende. Jeg tror, som en har sagt, at universet er «støttet av visdom, gjennom-strømmet av lys og omgitt av kjærlighet».

   Det tradisjonelle kristne synet på mennesket og hva kristendom ellers dreier seg om, gir meg imidlertid ingen mening. Jeg tror ikke at Jesus kom for å sone for våre synder ved sin død på korset for at vi skulle bli frelst. Det ser jeg som en avsporing fra den opprinnelige kristendom.

Historisk sett kan avsporingen forstås, men nå er kanskje tiden der for å komme på sporet igjen. Det handler om innsikten at mennesket bærer på en utrolig kraft som går ut over alt de fleste er oppdradd til å tro om seg selv - visdom, lys, kjærlighet, helbredelse, og at «frelse» er å bli åpnet for dette. Det er en innsikt som mange mennesker i dag søker i alternative miljøer – i meditasjon, mindfulness, healing, reading, drømmetolkning o.l. For tiden skjer det en oppvåkning til det de første kristne var i kontakt med.

Det er ingen tvil om at mennesket er «synder» på den måten at vi ikke ennå lever nestekjærligheten. Eller som buddhistene sier, vi er uvitende, aggressive og grådige. Det gjelder individuelt og kollektivt, personlig og politisk. Men vi er ikke fortapte syndere. Vi er bare ikke ferdig utviklet. Jeg tror at vi står midt i evolusjonen. Vi skal åpne for mer. Og Bibelen formidler et kall til å ta skritt på veien videre.

            I boken gjennomgår jeg den historiske bakgrunnen for Det nye testamente og hva jeg tror var det opprinnelige budskapet. Etter min mening representerer Jesus og de første kristne et utviklingsmessig løft. De delte innsikt med folk i den antikke verden som gjennom hemmelige ritualer, mysteriene, arbeidet med menneskets indre krefter. De første kristne bidro til at innsikten ble allment kjent.

Budskapet var innsikten at ego ikke er det eneste i mennesket, «jeg er ikke sentrum i meg». Det er et annet sentrum i det indre, ennå ubevisst for de fleste, men likevel kraftfullt. Veien dit er overgivelse – «korsfeste» ego, ikke fornekte eller undertrykke, men overgi, som Jesus på korset. Det er der, i det dypeste, mennesket har tilgang til visdommen, lyset, kjærligheten og helbredelsen. Det handler om «Selvet» i jungiansk forstand. «Gudsriket» kalte Jesus det - «gudsriket er inni dere». «Kristus» kalte Paulus det - «Kristus lever i meg».

Utfordringen er å åpne for det dypeste i vårt indre. I boken har jeg med noen eksempler på hva mennesker i dag er og kan være i kontakt med, og hvordan vi i vår tid kan arbeide for en dypere kontakt med det innerste i oss, det guddommelige. Jeg tror – med Paulus – at verden, menneskeheten, «alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer» til at denne kontakten skal bli virkeliggjort. (Paradigmeskifte forlag ISBN 978-82-93235-18-7, kr.369,-)