Bevissthetsendring

Publisert: 31.05.19

Kvantesprang i bevissthet

«Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå» skal Jesus ha sagt til disiplene sine. «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten» (prekentekst søndag Joh.16.12-15). Det vil alltid, alltid komme mer, dypere innsikt formidlet av det som er kalt «Den hellige ånd».

Ånden skulle veilede disiplene og de troende slik at de ville forstå mer av helheten. Det nye testamentets forfattere levde i antikken og formidlet sitt budskap ut fra datidens syn på virkeligheten. Den moderne vitenskap og nyere tids erfaring har lært oss mye om himmel og jord som datiden ikke visste, om solen og planetene og stjernene og galaksene, om atomer og molekyler og sammenheng i den materielle verden, om helse og sykdom og kosthold, om kropp og psyke, og om alt det andre vi i dag vet og tar som en selvfølge.

            Vi er lovet veiledning «til hele sannheten». Det er å få se hvordan ting henger sammen på en dypere måte, og det vil skje gradvis. Som enkeltpersoner og som fellesskap vil vi forstå mer av virkeligheten, slik at vi blir i stand til å ta mer adekvate valg. Slik verden ser ut i dag, med urett, nød og klimaødeleggelse, er det tydelig at vi som fellesskap ikke tar riktige valg. Det kan virke som vi ikke har tatt imot den veiledning som er tilgjengelig. Og vi velger politikere som ikke er forankret i dypere visdom, men i det overflatiske og rasjonelle ego. De fleste er kortsiktige, ikke i stand til å planlegge på lengre sikt; de er uvitende om den store sammenheng og ser ikke konsekvensen av sine beslutninger, og de er selvopptatte, mest opptatt av seg selv og sine. Antakelig overhører de fleste av oss veiledningen.

            Gjennom århundrene har det imidlertid vært røster som har formidlet dypinnsikt, først og fremst de religiøse mystikere. I nyere tid ser det ut til at flere mennesker får tilgang til slik innsikt. En av dem er den amerikanske professor og forfatter Penny Gill. Hun mottok et budskap fra en stemme som identifiserte seg som tibetansk mester Manjurshri. Hun skrev boken «Hva skjer i verden?» (What in the World is going on? 2014), med undertittelen «Visdomsundervisning for vår tid». For meg er budskapet som formidles her et uttrykk for den Åndens veiledning som Jesus snakket om.

            Stemmen sier at han arbeider for å høyne menneskenes bevissthetsnivå slik at vi kan bli mer våkne og tilstede og forstå den dypere struktur og mening i kosmos. «Hvis menneskene kunne finne stillhet og lytte innover til sitt hjertesenter» heter det, «ville de høre alt de trenger å vite for å ta riktige beslutning». Men vi lytter ikke. Klimaendring, forurensing, global oppvarming, krig og urett er resultat. Men det er også bilde på andre og mer betydningsfulle utfordringer, heter det. Det viktigste er at mennesket erkjenner sin identitet som ånd. «Nå er tiden kommet for at den materielle dimensjonen viker plass for en ny måte å erkjenne det åndelige og dets betydning for menneskelivet på» heter det. «Den åndelige utvikling av mennesket er mye mer betydningsfull enn evolusjonens fysiske dimensjoner». Det dreier seg om behovet for å utvide bevisstheten.

            Vi er invitert til å gjøre et kvantesprang i bevisstheten. De ytre kriser som vi observerer er uttrykk for «en overraskende mulighet til menneskelig vekst» heter det. Det første vi trenger å innse er at ego, vår daglige bevissthet på nåværende utviklingstrinn, «lille-selvet», må få mindre plass og ikke lenger være det sentrale i hvert individ og i fellesskapet. Ego er ikke i stand til å svare adekvat på behovet for bevissthetsmessig utvikling og for forholdet til det åndelige. «Det er lille-selvet og hyperindividualismen som er årsaken til de store problemer i dag». For lille-selvet (ego) ser ikke og forstår ikke de store linjer i tilværelsen. Jesus snakket om det indre «gudsrike» som et nytt nivå.

            «Dere ser en verden som faller sammen i bølger av biologisk, økologisk, økonomisk, politisk og kulturell selvdestruksjon» heter det. «Vi ser fremkomsten av et mye mer bevisst, mindre tett og mindre intenst verdenssamfunn, hvor det er bedre balanse mellom det å gjøre og det å være og innsikt om at alt henger sammen». Veien er et liv formet og levd fra hjertesenteret.

Bare hjertesenteret kan lede mennesker til å leve på måter som ikke resulterer i selvdestruksjon. «Å identifisere og oppløse frykten er det essensielle arbeide for å befri menneskelig liv på planeten og beskytte det dyrebare livet». Bare kjærlighet kan identifisere, konfrontere og hele frykten som er årsak til de gale beslutninger. Kjærlighet driver frykten ut, som det heter i bibelen. Kjærlighet gjennomstrømmer hele virkeligheten og er den fundamentale energi i kosmos. Vi må først av alt arbeide for å åpne hjertet, slik at kjærlighet kan gjennomstrømme oss.                                        

 

Neste betraktning kommer 21.juni

Tilbake