thumb

CV

Født 19.05.40, teologisk embetseksamen ved Det teologiske fakultet, UiO 1964, praktisk-teologisk eksamen 1965, vikarprest i Oslo bispedømme 1966, sjøforsvarsprest i Tromsø 1966-67 (verneplikt), ungdomsprest i NKUF, Oslo og Akershus krets 1967-71, stipend fra Kirkenes Verdensråd/ studium i Sheffield, England 1971-72, stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar ved UiO 1972-80, kallskapellan i Høvik 1980-84, statsstipendiat fra 1984, har tjenestegjort som prestevikar i Trysil høsten 1998, som vikarprest i Hamar våren 2001 og høsten 2003, i Ringsaker vinteren 2004, ansatt i deltidsstilling som seniorprest i Hamar fra høsten 2004.
Teologisk doktorgrad 1978 på arbeid om forkynnelsen, ”Forkynnelse som legitimering. Eksegetisk-homiletiske studier i Matteusevangeliet” (kunnskaps-sosiologisk analyse av norske prekener).

Har utgitt:

 • ”Forkynnelse til oppbrudd. Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det I”, 1978
 • ”Forkynnelsen – kirkens forsvar? Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det. II”, 1978;
 • "Gud skapt i vårt bilde?” (med Ebbe Reichelt og Rune Slagstad), 1980
 • ”Gud på Høvik. Prekener fra Høvik menighet”, 1981
 • ”En kirke for folket”, 1982
 • ”Tro underveis” 1984
 • ”Morgendemring. En ny spiritualitet?” 1989
 • ”Den indre kilde. Vår tids religiøsitet i lys av historien”, 1994
 • ”Fra alter til våpenhus. På leting etter Gud bak dogmer og bastante meninger”, 2000
 • ”Paulus og forvandlingens mulighet. Om apostelen Paulus, hans liv og erfaringer”, 2003
 • ”Gud i mennesket. Ny tid - ny kristendom" 2006.
 • "Prest i lånt kappe. Selvbiografiske betraktninger" 2011
 • "Mennesket våkner. Det innerste i oss er guddommelig" 2011


Er opptatt av den nye åndelighet og den religiøse søken i vår tid, og mener at kirken må være åpen for folks religiøse erfaringer og de nye åndelige strømninger som bryter fram, og være villig til å endre sine ordninger etter det.